Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Offerte en aanvaarding 
1.1. FeelsDesign stelt een offerte op waarin FeelsDesign aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) FeelsDesign aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
1.2. In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen logo’s en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
1.3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. FeelsDesign kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien FeelsDesign daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
1.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door FeelsDesign. De offerte dient door Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te worden geretourneerd.
1.5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat FeelsDesign werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever FeelsDesign verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
1.6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.FeelsDesign zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk. 
2. Uitvoering van de Diensten 
2.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door FeelsDesign uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij
rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
2.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FeelsDesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten. Bij gevallen waar de Opdrachtgever er niet in slaagt om gevraagd materiaal op een redelijke tijd, door ervaring van FeelsDesign wordt deze periode vastgezet op 2 maanden sinds het eerste contact, aan te leveren behoudt FeelsDesign zich het recht om het project op elk moment stop te zetten. De eventuele betalingen/voorschotten die zijn gebeurt worden gezien als betaling voor het geleverde werk. De Opdrachtgever ontvangt het project in de staat waarin het zich bevindt op moment van de stopzetting van de samenwerking. 
3. Drukwerk 
3.1. In geval van te drukken werken dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door FeelsDesign. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen. 
3.2. Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk. 
4. Hosting 
4.1. Tenzij anders overeengekomen is FeelsDesign geen partij bij de levering van diensten zoals hosting die Opdrachtgever afsluit ten behoeve van beschikbaarstelling van Werken of van andere overeengekomen Diensten, ook niet indien deze Diensten verwijzen naar hosting of andere beschikbaarstelling waarbij dergelijke diensten relevant zijn. 
5. Coaching
5.1 Elke vorm van coaching, advies, audits, brainstorm sessies, … aangeboden door FeelsDesign worden mondeling uitgevoerd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte. Deze diensten kunnen tegen een meerprijs schriftelijk geleverd worden aan de Opdrachtgever. 
6. Domeinnaam 
6.1. Tenzij anders overeengekomen is FeelsDesign geen partij bij de levering van diensten zoals domeinnamen die Opdrachtgever afsluit ten behoeve van beschikbaarstelling van Werken of van andere overeengekomen Diensten, ook niet indien deze Diensten verwijzen naar domeinnamen of andere beschikbaarstelling waarbij dergelijke diensten relevant zijn. 
7. Ontwikkelen van Werken 
7.1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde. 
7.2. FeelsDesign geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet- courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
7.3. FeelsDesign is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
7.4. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan FeelsDesign levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door FeelsDesign. Opdrachtgever vrijwaart FeelsDesign van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
7.5. Opdrachtgever vrijwaart FeelsDesign voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door FeelsDesign. 
7.6. FeelsDesign zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang FeelsDesign Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat FeelsDesign Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. FeelsDesign is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is FeelsDesign gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden. 
8. Oplevering en aanvaarding 
8.1. FeelsDesign zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
8.2. Opdracht gever dient vervolgens binnen 5 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
8.3. Indien een werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
8.4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal FeelsDesign zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan FeelsDesign doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren. 
8.5. Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is FeelsDesign gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. FeelsDesign zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn. 
8.6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet(meer)zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door FeelsDesign gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. FeelsDesign kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt. 
8.7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij FeelsDesign het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook. 
9. Rechten van intellectueel eigendom 
9.1. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt.
9.2. De door FeelsDesign ontwikkelde Werken blijven eigendom van FeelsDesign. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht. 
9.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. 
10.2. Indien FeelsDesign meer werk moet verrichten dan FeelsDesign had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is FeelsDesign gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
10.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat FeelsDesign tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk. 
11. Prijzen en betaling 
11.1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever. De factuur dient jaarlijks vooraf voldaan te worden. Opdrachtgever dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen.
11.2. Indien Opdrachtgever een vastgesteld aantal uren afneemt dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden vooraf voldaan te worden. 
11.3. FeelsDesign zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen per post een factuur sturen aan Opdrachtgever.
11.4. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. 
11.5. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan FeelsDesign te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat FeelsDesign de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van FeelsDesign blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen. 
11.6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 
11.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 
11.8. Eens per kalenderjaar is FeelsDesign gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen, waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. FeelsDesign zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. 
11.9. Alle prijzen die door FeelsDesign worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen. 
11.10. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan FeelsDesign. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven. 
11.11. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van FeelsDesign volledig bewijs op. 
12. Geheimhouding 
12.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst. 
12.2. FeelsDesign mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
12.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 
13. Aansprakelijkheid 
13.1. FeelsDesign is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. 
13.2. Iedere aansprakelijkheid van FeelsDesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden. 
13.3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed, met een maximum van € 5.000,- (exclusief btw). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FeelsDesign.
13.4. De aansprakelijkheid van FeelsDesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever FeelsDesign direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en FeelsDesign ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FeelsDesign in staat is adequaat te reageren. Door het dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken. 
14. Slotbepalingen 
14.1. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin FeelsDesign gevestigd is. 
14.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
14.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
14.4. De door FeelsDesign ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
14.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is FeelsDesign steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.